GENERALFORSAMLING

 

GRUNDEJERFORENINGEN GRANHØJEN

afholdte ordinær generalforsamling

 

ONSDAG DEN 12. MAJ 2010 , KL. 19.30 PÅ Restaurant SøLYST

 

med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Godkendelse af regnskab 2009 / 2010
        (regnskabet vil blive uddelt på generalforsamlingen)

4.      Budgetforslag / fastsættelse af kontingent
         (budgetforslag for 2010 / 2011 vil blive uddelt på generalforsamlingen)

5.      Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

             På valg er: Per Hvilsted, Thomas Bernhardt og

             Michael Boesig (Kasserer, ønsker ikke genvalg)

6.      Valg af revisor samt suppleant

7.      Aktivitetsudvalgets beretning

8.      Indkomne forslag

9.      Legeplads

10.  Eventuelt

 

 

REFERAT

 

1. 
Valg af dirigent : Valgt blev Mogens Jørgensen.

 

2. 
Formandens beretning ved Steen Krogh:

Steen orienterede om sagens gang vedrørende legepladsen, herunder den udarbejde tilstandsrapport over legepladsens stand. Efter en snak med kommunen, og efter bestyrelsen har kikket i de gamle arkiver, er det fastlagt at kommunen ejer legepladsen og grunden hvor legepladsen ligger, og grundejerforeningen har råderet over legepladsen. I slutningen af maj 2010 skal der afholdes et møde i kommunen, hvor det er politikere der skal tage stilling til hvad man vil med de kommunale legepladser. Det var derfor nødvendigt at afvente den politiske udmelding omkring dette.

Der var ros til aktivitetsudvalget, for deres arrangementer og indsats.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. 
Fremlæggelse af regnskabet ved Michael Boesig:

Michael gennemgik regnskabet.

Michael nævnte at de tidligere problemer med at få betaling via PBS til at fungere, stort set var løst nu.
Regnskabet blev godkendt og kan ses på www.granhoejen.dk under punktet generalforsamling - Regnskab

 

4.              
Fremlæggelse af Budgetforslag:

Der var en del diskussion omkring fremtidige udgifter til legeplads, herunder eventuel kontingent forhøjelse. Men da der endnu ikke er noget grundlag til at tage beslutninger på blev kontingent for 2010 /2011 uændret 300.- kr. per stemme. Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt det viser sig at kommunen ikke stiller legeredskaber op på legepladsen, og der som følge heraf er behov for en bredere stillingtagen til foreningens økonomi og det fremtidige kontingent.

Budgetforslag blev godkendt og kan ses på www.granhoejen.dk under punktet generalforsamling - Regnskab

 

5.              
Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter, på valg var:

På valg var Per Hvilsted, Thomas Bernhardt og Michael Boesig(kasserer ønsker ikke genvalg)
Per Hvilsted og Thomas Bernhardt blev genvalgt til bestyrelsen. Kurt Jørgensen blev valgt til bestyrelsen.
Frank Møller og Poul Lütken blev valgt til suppleanter.

 

Bestyrelsen består nu af  :

Thomas Bernhardt, Formand                   Lyngbakken 7

Kurt Jørgensen, kasserer                        Granhøjen 54

Claus Hørlykke, sekretær                        Lyngbakken 21

Steen Krogh, bestyrelses medlem             Granhøjen 32

Per Hvilsted, bestyrelses medlem             Granhøjen 30

Frank Møller, suppleant                          Lyngbakken 40

Poul Lütken, suppleant                           Lyngbakken 11

 

6.              
Valg af revisor samt suppleant, på valg var:

Kurt Jørgensen (valgt til bestyrelsen), og Jette Voigt. Michael Boesig blev valgt som ny revisor, og Jette blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7.              
Aktivitetsudvalgets beretning:

Aktivitetsudvalget består af:

Hanne Hørlykke                Lyngbakken 21

Claudia Blushøj                 Lyngbakken 15

Helle Jessen, kasserer       Lyngbakken 36

Per Hvilsted                    Granhøjen 30

Henriette Olesen              Granhøjen 168

 

Der henvises til særskilt beretning for aktivitetsudvalget på dette link

 

8.              
Indkomne forslag:

Der var indkommet et forslag vedrørende etablering af et legepladsudvalg.

Helle Jessen begrundede forslaget.

Afstemningen om der skulle nedsættes et legepladsudvalg blev vedtaget med 15 stemmer for, 1 imod, og 3 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. Følgende blev valgt til legepladsudvalget.

Thomas Bernhardt, Lyngbakken 7

Helle Jessen, Lyngbakken 36

Susanne Søby, Lyngbakken 30.

Legepladsudvalgets opgave er i samarbejde med kommunen, at finde løsningsmuligheder omkring legepladsen, og forelægge disse for bestyrelsen.

 

 

9.

Legeplads

Da der var indkommet et forslag vedrørende legepladsen som resulterede i nedsættelse af et legepladsudvalg, bortfaldt dette punkt.

 

10.              
Eventuelt :

Der var ingen bemærkninger.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden

 

Slut på generalforsamlingen.