GENERALFORSAMLING

 

GRUNDEJERFORENINGEN GRANHØJEN

afholdte ordinær generalforsamling

 

TORSDAG DEN 19. MAJ 2011 , KL. 19.30 PÅ Restaurant SøLYST

 

med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Godkendelse af regnskab 2010 / 2011
        (regnskabet vil blive uddelt på generalforsamlingen)

4.      Budgetforslag / fastsættelse af kontingent
         (budgetforslag for 2011 / 2012 vil blive uddelt på generalforsamlingen)

5.      Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

             På valg er: Steen Krogh Nielsen og Claus Hørlykke

             Steen Krogh Nielsen (tidligere formand, ønsker ikke genvalg)

6.      Valg af revisor samt suppleant

7.      Aktivitetsudvalgets beretning

8.      Indkomne forslag

9.      Legeplads

10.    Eventuelt

 

 

REFERAT

 

1. 
Valg af dirigent : Valgt blev Benny Bjerregård.

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dagsorden ifølge vedtægterne. 

2. 
Formandens beretning ved Thomas Bernhardt:

Se beretningen på dette link.

Thomas orienterede om legepladsen. Der var kommet nyt legetårn. Faldsandet var renset for græs, og der var kommet nyt faldsand på legepladsen. Der var også kommet mere jord på højen til rutsjebanen, så nu var legepladsen lovliggjort.
Med hensyn til snerydning, så kommer der ikke mere snerydning end vi har set i  den forgangne vinter. Kommunen har ingen penge til dette. Ligeledes er det med hullerne i asfalten. Disse bliver ikke repareret foreløbig.
Der har været kontakt fra Legårdsparkens grundejerforening vedrørende et rekreativt området i Vrold. Bestyrelsen støtter ideen, men kan ikke skyde penge i projektet.
Steen Krogh Nielsen, tidligere formand, stopper i bestyrelsen efter mere end 20 år (siden 1987).

Der var ros til aktivitetsudvalget, for deres arrangementer og indsats.

Beretningen blev godkendt.

 

3. 
Fremlæggelse af regnskabet ved Kurt Jørgensen:

Kurt gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt og kan ses på www.granhoejen.dk under punktet generalforsamling - Regnskab, eller på dette link.

 

4.              
Fremlæggelse af Budgetforslag:

Da der fremover må forventes udgifter til legeplads, havde bestyrelsen foreslået en kontingent forhøjelse fra 300kr. til 500 kr.

Budgetforslag og kontingent forhøjelse blev godkendt.

 

5.              
Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter, på valg var:

Steen Krogh Nielsen og Claus Hørlykke. Steen Krogh Nielsen (tidligere formand, ønsker ikke genvalg)

Claus Hørlykke blev genvalgt til bestyrelsen. Jacob Overby blev valgt til bestyrelsen.
Frank Møller og Benny Bjerregård  blev valgt til suppleanter.

 

Bestyrelsen består nu af  :

Thomas Bernhardt, Formand                   Lyngbakken 7

Kurt Jørgensen, kasserer                        Granhøjen 54

Claus Hørlykke, sekretær                        Lyngbakken 21

Jacob Overby, bestyrelses medlem           Granhøjen 46

Per Hvilsted, bestyrelses medlem             Granhøjen 30

Frank Møller, suppleant                          Lyngbakken 40

Beny Bjerregård, suppleant                     Granhøjen 50

 

6.              
Valg af revisor samt suppleant, på valg var:

Michael Boesig blev genvalgt som revisor, og Jette Voigt blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7.              
Aktivitetsudvalgets beretning:

Aktivitetsudvalget består af:

Hanne Hørlykke                Lyngbakken 21

Claudia Blushøj                 Lyngbakken 15

Helle Jessen, kasserer       Lyngbakken 36

Henriette Olesen              Granhøjen 168

Michael Ingwardo             Lyngbakken 39

 

Der henvises til særskilt beretning for aktivitetsudvalget på dette link

Kassereren modtog regnskabet/kasserapporten fra aktivitetsudvalget.
 

8.              
Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag. 

 

9.

Legeplads

Thomas redegjorde for udviklingen omkring legepladsen i sin beretning. Der henvises til beretningen.

 

10.              
Eventuelt :

Der var stemning for at lave en fælles oprydningsdag i området, herunder slå græsset på arealerne hvor kommunen ikke længere slog græs. Der var positiv stemning om dette, og bestyrelsen blev opfordret til at tage initiativ til et fællesarrangement, hvor der skulle slås græs, oprydning af affald mv.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden

 

Slut på generalforsamlingen.