GENERALFORSAMLING

 

GRUNDEJERFORENINGEN GRANHØJEN

afholdte ordinær generalforsamling

 

ONSDAG DEN 21. MAJ 2008 , KL. 19.30 PÅ Restaurant Søsporten.

 

med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Godkendelse af regnskab 2007 / 2008
(regnskabet vil blive uddelt på generalforsamlingen)

4.      Budgetforslag / fastsættelse af kontingent
(budgetforslag for 2008 / 2009 vil blive uddelt på generalforsamlingen)

5.      Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

På valg er:    Michael Boesig, Thomas Bernhardt og Per Hvilsted

6.      Valg af revisor samt suppleant

7.      Aktivitetsudvalgets beretning (?)

8.      Indkomne forslag

9.      Eventuelt

REFERAT

 

1. 
Valg af dirigent : Valgt blev Mogens Jørgensen.

 

2. 
Formandens beretning ved Steen Krogh:

Steen refererede følgende:

a) Grundejerforeningen har formelt overtaget vedligeholdelse af vej i Granhøjen (husnumre 160 – 188)

 

b) Der er blevet sat 2 nye mål til fodboldbanen op

 

c) Råddent træ ved legehuset på legepladsen er blevet udskiftet

 

d) Kommunen er blevet kontaktet og har givet tilsagn til

   at udbedre diverse huler på vejene  i Granhøjen,

   flytning af eksisterende boom ved legepladsen samt opsætningen af en ekstra boom således at

   knallertkørsel forbi  legepladsen forhindres bedst muligt,

   klippe græs på stigerne omkring ”slugten” og stigerne ned til motorvejsbroen.

 

Følgende bemærkninger kom til Steens beretning:

 

vedr. pkt. a)

Der var bekymringer omkring evt. fremtidige ekstra omkostninger for foreningens medlemmer ifm. overtagelse af vedligeholdelsen for vejen.

Et forslag mht. at etablere en ”vej fond” blev nedstemt.

Et forslag om at evt. kontakte kommunen for at høre om evt. planer angående overdragelse af vedligeholdelses omkostninger blev også nedstemt.

 

vedr. pkt. c)

Legehuset trænger også til en gang ny maling som tilsyneladende ikke var inkluderet i reparationen.

Der forventes at afholde en arbejdsdag for at male legehuset og også for generelt at rydde op på legepladsen.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. 
Fremlæggelse af regnskabet ved Michael Boesig:

Regnskabet blev godkendt og kan ses på ”http://www.granhoejen.dk/”

 

4.              
Fremlæggelse af Budgetforslag:

Budgetforslag blev godkendt og kan ses på ”http://www.granhoejen.dk/”

Kontingent.for 2008 / 2009 er uændret 300.- kr. per stemme.

 

5.              
Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter, på valg var:

Michael Boesig, Thomas Bernhardt og Per Hvilsted

Alle tre blev genvalgt.

 

Herefter består bestyrelsen af:

Steen Krogh, formand   Granhøjen 32

Michael Boesig, kasserer Lyngbakken 34

Lone Nielsen, sekretær  Granhøjen 62

Thomas Bernhardt, bestyrelsesmedlem Lyngbakken 7

Per Hvilsted bestyrelsesmedlem   Granhøjen 30

Poul Lükten Pedersen, suppleant  Lyngbakken 11

Frank Møller, suppleant              Lyngbakken 40

 

6.              
Valg af revisor samt suppleant, på valg var:

Kurt Jørgensen og Jette Voigt.

Begge to blev genvalgt.

 

7.              
Aktivitetsudvalg består af:

Hanne Hørlykke, formand    Lyngbakken 21

Helle Jessen, kasserer        Lyngbakken 36

Birgit Jørgensen ,              Granhøjen 54

Hanne B Falk,                   Granhøjen 64

Thomas Bernhardt.            Lyngbakken 7

Henriette Olesen               Granhøjen 168

 

8.              
Indkomne forslag:

Der var indkommet 2 forslag:

 

1. Forslag:

Fra Hanne Hørlykke vedr. græsslåning af sti ved slugten.

Steen tog aktion inden generalforsamlingen og lavede en aftale med kommunen,

se pkt. d) Steen beretning.

 

2. Forslag:

Fra Helle Jessen vedr.

a) Forbedring af legepladsen, se pkt. c) Steen beretning.

b) Lånecentral: indkøb af f.eks. haveredskaber til foreningens medlemmer til lån.

    Forslaget blev nedstemt primært pga. de praktiske problemer i forbindelse med opbevaring.

    Der var usikkerhed vedr. en pælebor som vist nok eges af grundejerforeningen.

c) Ekstra chikane ved indgangen til legepladsen., se pkt. d) Steen beretning.

 

9.              
Eventuelt :

Intet