GENERALFORSAMLING

 

GRUNDEJERFORENINGEN GRANHØJEN

afholdte ordinær generalforsamling

 

ONSDAG DEN 20. MAJ 2009 , KL. 19.30 PÅ Restaurant Søsporten.

 

med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Godkendelse af regnskab 2008 / 2009
(regnskabet vil blive uddelt på generalforsamlingen)

4.      Budgetforslag / fastsættelse af kontingent
(budgetforslag for 2009 / 2010 vil blive uddelt på generalforsamlingen)

5.      Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

6.      Valg af revisor samt suppleant

7.      Aktivitetsudvalgets beretning

8.      Indkomne forslag

9.      Eventuelt

REFERAT

 

1. 
Valg af dirigent : Valgt blev Claus Hørlykke

 

2. 
Formandens beretning ved Steen Krogh:

Steen refererede følgende:

Lone Nielsen er udtrådt af bestyrelsen da hun  er flyttet fra området, så der skulle vælges en ny til

bestyrelsen. Chikanerne ved legepladsen har været udsat for hærværk, men kommunen kommer og laver det hurtigst muligt. Vi har haft tyveri af vores nye net til fodboldmålene i hullet, og der er købt nye der vil blive sat i

snarest. Steen kom ind på at grundejerforeningen er lovpligtig og at vi ikke kan nedlægge den. Hvis vi ikke selv kan drive foreningen, vil kommunen overtage, og så vil det blive meget dyrere i kontingent. Der var spørgsmål

ang. Snerydning i området, og svaret var at vejene er sekundære veje, og altid ryddes til sidst. Men stierne er skolevej, så de vil altid bliver ryddet.

Beretningen blev godkendt.

 

3. 
Fremlæggelse af regnskabet ved Michael Boesig:

Michael nævnte at der havde været problemer med at få betaling via PBS. Til at fungere pga.

uoverensstemmelser mellem nogle numre banken skulle bruge og dem PBS fremsendte. Det vil dog blive rettet til næste år.
Regnskabet blev godkendt og kan ses på www.granhoejen.dk under punktet generalforsamling - Regnskab

 

4.              
Fremlæggelse af Budgetforslag:

Kontingent for 2009 /2010 forbliver uændret 300.- kr. per stemme.
Budgetforslag blev godkendt og kan ses på www.granhoejen.dk under punktet generalforsamling - Regnskab

 

5.              
Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter, på valg var:

På valg var Steen Krogh og Lone Nielsen. Steen Krogh blev genvalgt og Claus Hørlykke vælges til bestyrelsen.
Frank Møller og Poul Lütken blev valgt til suppleanter.

 

Bestyrelsen består nu af  :

Steen Krogh, formand                   Granhøjen 32

Michael Boesig, kasserer                Lyngbakken 34

Per Hvilsted, sekretær                   Granhøjen 30

Claus Hørlykke, Best, medlem         Lyngbakken 21

Thomas Bernhardt, Best. Medlem    Lyngbakken 7

Frank Møller, suppleant                 Lyngbakken 40

Poul Lütken, suppleant                  Lyngbakken 11

 

6.              
Valg af revisor samt suppleant, på valg var:

Kurt Jørgensen og Jette Voigt.

Begge to blev genvalgt.

 

7.              
Aktivitetsudvalgets beretning:

Aktivitetsudvalget består af:

Hanne Hørlykke,                Lyngbakken 21

Claudia Blushøj                  Lyngbakken 15

Helle Jessen, kasserer        Lyngbakken 36

Thomas Bernhardt.            Lyngbakken 7

Henriette Olesen               Granhøjen 168

 

Der henvises til særskilt beretning for aktivitetsudvalget på dette link

 

8.              
Indkomne forslag:

Der var ingen forslag:

 

9.              
Eventuelt :

Der blev spurgt til bommene ved legepladsen, og Steen kunne fortælle at kommunen har lovet at gøre noget så hurtigt som mulig. Det blev også drøftet hvorfor der ikke møder flere op til generalforsamlingen, og hvordan man evt. skulle få flere med. Bestyrelsen vil prøve at skabe mere opmærksomhed på dette, men synes at det er for dårligt at folk ikke vil

bruge nogle få timer på at få en lille sludder med naboerne og få en bid mad. Det er bla. på generalforsamlingen man kan skabe mere sammenhold og bedre naboskab.  

 

 

 

Slut på generalforsamlingen.